Právny audit / Due Dilligence
Posúdenie právneho stavu v širších dôsledkoch a súvislostiach, najmä:
http://www.akbenova.sk/pravnesluzby/10-pravny-audit--due-dilligence-

Obchodné právo
Právne poradenstvo pre podnikateľov, obchodné spoločnosti a družstvá,najmä:
http://www.akbenova.sk/pravnesluzby/11-obchodne-pravo

Nekalá súťaž
Právne posúdenie, vypracovanie žalôb o odstránenie závadného stavu, poskytnutie primeraného zadosťučinenia, náhradu škody a vydania bezdôvodného obohatenia, v prípade:
http://www.akbenova.sk/pravnesluzby/12-nekala-su357az

Ochranné známky
Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby od tovarov alebo služieb inej osoby a je ako ochranná známka registrovaná. V tejto oblasti poskytujeme najmä nasledovné služby:
http://www.akbenova.sk/pravnesluzby/13-ochranne-znamky

Občianske právo
Právne poradenstvo v rozmanitých majetkových a nemajetkových oblastiach vo vzťahoch fyzických a právnických osôb, najmä:
http://www.akbenova.sk/pravnesluzby/14-ob269ianske-pravo

Ochrana osobnosti
Právne poradenstvo v oblasti ochrany života a zdravia, občianskej cti a dôstojnosti, súkromia, mena a prejavov osobnej povahy, ochrany dobrého mena právnických osôb, napríklad:
http://www.akbenova.sk/pravnesluzby/15-ochrana-osobnosti

Rodinné právo
Právne poradenstvo v právnych vzťahoch medzi rodičmi, manželmi a deťmi, najmä:
http://www.akbenova.sk/pravnesluzby/16-rodinne-pravo

Pracovné právo
Právne poradenstvo v právnych vzťahoch vznikajúcich pri výkone závislej práce, kolektívnych pracovných vzťahoch, najmä:
http://www.akbenova.sk/pravnesluzby/17-pracovne-pravo

Zastupovanie pred súdmi
Klientov zastupujeme v sporových, ako aj nesporových veciach v občianskoprávnom konaní pred súdmi.
http://www.akbenova.sk/pravnesluzby/18-zastupovanie-pred-sudmi

Stavebné povolenie alebo ohlásenie?
Kúpil som si starší rodinný dom, ktorý chcem zrekonštruovať. Môj známy ma upozornil, že o rekonštrukcii musím informovať stavebný úrad, v opačnom prípade mi hrozí pokuta. Potrebujem na rekonštrukčné práce stavebné povolenie?
http://www.akbenova.sk/publikacie/20-stavebne-povolenie-alebo-ohlasenie

Rekonštrukcia domu na objednávku
Nemám čas rekonštruovať rodinný dom svojpomocne, preto si chcem vykonanie týchto prác objednať u niektorej spoločnosti. Skôr než uzatvorím zmluvu s niektorou z firiem, zaujímalo by ma, akým spôsobom zákon rieši otázku určenia ceny.
http://www.akbenova.sk/publikacie/21-rekonstrukcia-domu-na-objednavku

Aké majú byť odstupy stavieb?
Odstupy stavieb upravuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
http://www.akbenova.sk/publikacie/28-ake-maju-by357-odstupy-stavieb

Vlastná budova na cudzom pozemku?
Namietate, že sa vám to zdá trochu "pritiahnuté za vlasy"? Je to však opis situácie, v ktorej sa ocitli naši čitatelia Kristián a Petra. Na nasledujúcich riadkoch vám poradíme, ako postupovať v prípade, že vlastníte budovu na pozemku, o ktorý sa delíte ešte s ďalším vlastníkom. A takto popisujú problém Kristián a Petra:
http://www.akbenova.sk/publikacie/29-vlastna-budova-na-cudzom-pozemku

Nadobudnutie nehnuteľnosti maloletým
Som slobodná matka a mám sedemročného syna, ktorému chce môj bezdetný strýko darovať rodinný dom. Môže vôbec takéto maloleté dieťa nadobudnúť rodinný dom do svojho vlastníctva? Ak áno, akým postupom? Treba do tohto procesu zainteresovať aj otca dieťaťa?
http://www.akbenova.sk/publikacie/30-nadobudnutie-nehnute318nosti-maloletym

Slovníček pojmov z oblasti správy bytových domov
V praxi sa stretávame s množstvom definícií súvisiacich s vlastníctvom bytu a právcovstvom budov. Pre ich lepšie pochopenie pokračujeme v objasňovaní ich významu prostredníctvom slovníčka pojmov.
http://www.akbenova.sk/publikacie/31-slovni269ek-pojmov-z-oblasti-spravy-bytovych-domov

Vyporiadanie spoluvlastníctva
Sme traja súrodenci a po našich predkoch sme zdedili dva rodinné domy, ktoré máme v podielovom spoluvlastníctve. V jednom z nich žije brat so svojou rodinou a druhý z nich takisto využíva brat. So sestrou sme preto brata požiadali, aby nás aspoň z jedného rodinného domu vyplatil, s čím on vôbec nesúhlasí.
http://www.akbenova.sk/publikacie/32-vyporiadanie-spoluvlastnictva

Vplyv darovania za života na dedenie
Moja mama mi darovala nehnuteľnosť, v ktorej teraz žijem so svojou rodinou. Mám ešte dvoch súrodencov a obávam sa, či táto skutočnosť po smrti mojej matky neovplyvní výšku môjho dedičstva, resp. či nebudem musieť ostatných súrodencov vyplatiť.
http://www.akbenova.sk/publikacie/33-vplyv-darovania-za-zivota-na-dedenie

Odstúpenie od zmluvy o dielo
S manželkou staviame rodinný dom. Na vykonanie stavebných prác sme si objednali firmu, ktorá už časť prác spravila. Medzičasom sa zo zahraničia vrátili manželkini bratia, s ktorými by som mohol stavbu domu dokončiť svojpomocne. Zmluvu so stavebnou firmou sme neuzatvárali písomne, cenu, za ktorú budú práce vykonané, sme si iba položkovo odsúhlasili. Akým spôsobom môžeme ukončiť spoluprácu so stavebnou firmou?
http://www.akbenova.sk/publikacie/34-odstupenie-od-zmluvy-o-dielo

Stanovisko k závetu
Mám 80 rokov a tri deti. Všetci už majú po päťdesiatke. Bývam v menšom rodinnom domčeku na väčšom pozemku pri Bratislave. Hodnota tejto nehnuteľnosti sa cení na približne tri milióny Sk.Deti sa vzájomne dohodli, že po mojej smrti sa nehnuteľnosť predá.
http://www.akbenova.sk/publikacie/35-stanovisko-k-zavetu

Deľba majetku po rozvode
manželom sme sa rozviedli, teraz si vyrovnávame bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Hlavným problémom je rodinný dom – ešte pred uzatvorením manželstva sa vydalo stavebné povolenie na môjho manžela, ktorý pred manželstvom vybudoval pivnicu rodinného domu, samotná stavba rodinného domu sa však zrealizovala zo spoločných prostriedkov a za pomoci oboch rodín až po našom sobáši.
http://www.akbenova.sk/publikacie/36-de318ba-majetku-po-rozvode

Právna úprava susedských vzťahov
Keď sa povie susedské vzťahy, nejednému z nás sa v mysli vybavia Stela Zázvorková, Miloš Kopecký, Vladimír Menšík, Helenka Růžičková a ďalší nezabudnuteľní predstavitelia vynikajúcich českých komédií. Avšak to, na čom sa schuti zasmejeme pred televízorom, v reálnom živote sa nemusí diať až takým humorným spôsobom.
http://www.akbenova.sk/publikacie/41--pravna-uprava-susedskych-vz357ahov

Práca nadčas v prípade nesplnenia normy / Neuspokojivé plnenie pracovných úloh
Ak pracovník nesplní normu, môže mu zamestnávateľ nariadiť, aby pracoval nadčas bez náhrady mzdy za prácu nadčas?
http://www.akbenova.sk/publikacie/63-praca-nad269as-v-pripade-nesplnenia-normy--neuspokojive-plnenie-pracovnych-uloh--

© 2009 Innovative In Media