Blog

Moja mama mi darovala nehnuteľnosť, v ktorej teraz žijem so svojou rodinou. Mám ešte dvoch súrodencov a obávam sa, či táto skutočnosť po smrti mojej matky neovplyvní výšku môjho dedičstva, resp. či nebudem musieť ostatných súrodencov vyplatiť.

Odpoveď: 
Skutočnosť, že vám vaša matka darovala počas života nehnuteľnosť, môže i nemusí ovplyvniť výšku vášho dedičstva.

Podľa ustanovenia § 482 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak je viac dedičov, vyrovnajú sa medzi sebou na súde dohodou o dedičstve. Ak budete takúto dohodu o usporiadaní dedičstva uzatvárať, je len vecou dohody dedičov, či ku skutočnosti darovania a akým spôsobom prihliadnete alebo nie.

Ak sa vám dohodu s ostatnými dedičmi nepodarí uzatvoriť alebo ak takúto dohodu súd neschváli, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorých dedičské právo bolo preukázané. Ak poručiteľ nespísal závet, dedia zákonní dedičia a súd na darovanie prihliada zo zákona, a to takým spôsobom, že dedičovi sa do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal. Do dedičského podielu sa však nezapočítavajú bežné dary, ale iba také, ktoré nemožno považovať za obvyklé. Darovanie nehnuteľnosti možno považovať za dar, ktorý presahuje rámec bežného darovania.

Započítanie súd vykoná aj v prípade, keď poručiteľ spísal závet, a to:
a) ak dal na to poručiteľ príkaz;
b) ak by bol obdarovaný dedič neodôvodnene zvýhodnený oproti neopomenuteľnému dedičovi (t. j. potomkovi poručiteľa).

Pri posudzovaní ceny daru v praxi prevláda názor, že dary sa započítajú v cene, ktorú mali v čase darovania, ale súdna prax pripúšťa určité výnimky z tejto zásady. Ako sa takéto započítanie, tzv. kolácia, vykoná? Vypočíta sa tzv. kolačná podstata (t. j. celková hodnota dedičstva + dary, ktoré majú byť započítané). Z tejto kolačnej podstaty sa vypočítajú dedičské podiely jednotlivých dedičov a od dedičského podielu dediča, ktorý bol obdarovaný, sa odpočíta cena daru, ktorú dostal.

Napríklad dedí sa majetok v hodnote 500 000 Sk, sú traja dedičia – deti poručiteľa, pričom jeden z nich dostal od poručiteľa za jeho života dar v hodnote 100 000 Sk. Kolačná podstata je teda 500 000 Sk + 100 000 Sk = 600 000 Sk, dedičský podiel každého z dedičov je 1/3, t. j. 200 000 Sk. Z podielu obdarovaného dediča sa odpočíta hodnota daru, ktorý dostal od poručiteľa za jeho života, t. j. 200 000 Sk – 100 000 Sk, on teda z dedičstva dostane len 100 000 Sk.

V niektorých prípadoch sa bude hodnota dedičského podielu obdarovaného zhodovať s hodnotou daru, ktorý dostal od poručiteľa za jeho života, v takomto prípade nenadobudne z dedičstva nič.

Obdarovaný dedič však nie je povinný čokoľvek z darovaného majetku do dedičstva vracať.

Môže sa stať, že hodnotu dedičského podielu, vypočítanú podľa uvedeného spôsobu, dedičia nebudú môcť dostať, pretože v dedičstve nebude dostatok majetku, z ktorého by bolo možné uspokojiť ich nároky (napr. ak hodnota daru bola vyššia ako majetok, ktorý patrí do dedičstva). Ako sme už spomenuli, obdarovaný dedič nie je povinný darovaný majetok do dedičstva vracať, ale ak za života poručiteľa dostal viac, než predstavuje hodnota jeho podielu, nenadobudne z dedičstva nič. Neobdarovaným alebo menej obdarovaným dedičom potom súd potvrdí iba to, čo v dedičstve zostalo ku dňu úmrtia poručiteľa.

Publikované: MôjDom.sk