Právne poradenstvo v oblasti ochrany života a zdravia, občianskej cti a dôstojnosti, súkromia, mena a prejavov osobnej povahy, ochrany dobrého mena právnických osôb, napríklad:

  • posúdenie neoprávnenosti zásahu do ochrany osobnosti a spôsobilosti privodiť ujmu na osobnostných právach
  • posúdenie neoprávnenosti zásahu do dobrej povesti právnickej osoby
  • príprava podaní na domáhanie sa ochrany osobnosti a dobrej povesti právnických osôb, najmä aby sa upustilo od neoprávnených zásahov, o poskytnutie morálneho zadosťučinenia a náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch
  • ochrana pred neoprávneným použitím názvu právnickej osoby
  • uplatnenie nárokov v prípade nesprávneho lekárskeho zákroku, poškodenia zdravia, straty blízkej osoby v prípade usmrtenia
  • vypracovanie žiadosti o tlačovú opravu nepravdivých údajov
  • vypracovanie žiadosti o uverejnenie odpovede
  • vypracovanie žiadosti o uverejnenie dodatočného oznámenia
  • posúdenie argumentov v prípade, ak je proti vám podaná žaloba o ochranu osobnosti
  • právne poradenstvo pre médiá