PRÁVNE ZASTUPOVANIE V JEDNODUCHÝCH VECIACH – UPOMÍNACIE KONANIA – uplatnenie pohľadávok

PRÁVNE ZASTUPOVANIE V JEDNODUCHÝCH VECIACH – UPOMÍNACIE KONANIA – uplatnenie pohľadávok

  • máme klientov, s ktorými sme sa za pomerne dlhý čas spolupráce (napríklad 5 rokov) nikdy osobne nevideli, keďže si svoje pohľadávky zväčša uplatňujú prostredníctvom tzv. skrátených konaní – návrhmi na vydanie platobných rozkazov, resp. momentálne prostredníctvom upomínacích konaní (uplatnenie nároku elektronickými prostriedkami). V takomto prípade nás oslovia s požiadavkou na uplatnenie pohľadávky, zašlú nám potrebné podklady a my ich následne uplatníme prostredníctvom elektronických prostriedkov pred súdom – súdy momentálne rozhodujú o takýchto jednoduchých nárokoch v krátkej lehote (po podaní návrhu súd zašle platobný predpis na úhradu súdneho poplatku po jeho zaplatení pridelí vec sudcovi a následne súd rozhodne v lehote 10 pracovných dní). Ak protistrana proti platobného rozkazu nepodá odpor, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a ak nepríde k dobrovoľnej úhrade, pohľadávku je možné uplatniť si ďalej v exekučnom konaní.

  • vo veci klientov ďalej v prípade potreby zastupujeme v exekučných konaniach.