PRÁVNE PORADENSTVO PRI VYPORIADANÍ BEZPODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA MANŽELOV

  • posúdenie masy BSM, ktorú je možné vyporiadať najmä pri podnikajúcich manželoch (ak má jeden z manželov vlastný podnik, spoločnosť)

  • posúdenie podkladov k uplatneniu vkladov z výlučných prostriedkov do bezpodielového spoluvlastníctva manželov

  • zastupovanie pri mimosúdnych rokovaniach a vypracovanie dohôd o vyporiadaní BSM

  • zastupovania v súdnych konaniach o vyporiadanie BSM