Advokátska kancelária Beňová

Advokát Bratislava

Právne poradenstvo pri prevode nehnuteľností patrí medzi naše „srdcovky“, za 15 rokov
praxe máme „nazberaných“ veľa situácií z praxe, riešili sme veľa komplikovaných procesov
kúpy, nehnuteľnosti zaťažené exekučnými záložnými právami, záložnými právami, reťazové
kúpy, t.j. keď viacero predajov priamo nadväzovalo na seba a operácie boli na sebe finančne
závislé.


Pri procesoch kúpy sme zároveň riešili vyporiadania podielového spoluvlastníctva,
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dedenie, riešili sme aj prevody, ktoré boli
súčasťou prevodov podnikov, častí podnikov, vykonávali sme zisťovania ohľadom právneho
stavu pozemkov aj z hľadiska prípadnej možnosti zmien územných plánov, teda naozaj veľmi
komplikované procesy. V rámci procesu kúpy prirodzene kontrolujeme aj zmluvné
dokumenty medzi realitnou kanceláriou a klientmi.


Počas tých pätnásť rokov sa menila doba, menili sa ľudia, ich právne povedomie. Ľudia vtedy
a dnes možno ešte viac majú obrovskú obavu, aby neprišli o svoju nehnuteľnosť, o svoje
peniaze, aby proces predaja/kúpy prebehol správne.
Máme pre tieto problémy pochopenie a radi Vám v tejto oblasti poskytneme potrebné právne
poradenstvo.


Poskytujeme aj poradenstvo realitným kanceláriám.
V prípade potreby vieme zabezpečiť aj spoluprácu s úverovými poradcami, geodetmi,
architektmi a projektantmi.


Právne poradenstvo Vám poskytneme podľa Vášho výberu vo forme:


a) komplexného právneho poradenstva
b) prípravy zmluvnej dokumentácie
c) kontroly zmlúv


Právne služby pri poskytnutí komplexného právneho poradenstva:


- úvodná konzultácia
- právne posúdenie podkladov k prevodu nehnuteľností a posúdenie rizík prevodu
vlastníctva
- navrhnutie zmluvnej úpravy pri prevode
- zastupovanie pred druhou zmluvnou stranou
- komunikácia s tretími osobami, ak je to nevyhnutné pre uskutočnenie prevodu
(realitné kancelárie, banky, notári, exekútori)
- vypracovanie zmluvných dokumentov
- v prípade potreby ďalšie úkony na úspešné dokončenie prevodu


Odmena za právne služby závisí od rozsahu poskytnutého poradenstva podľa vzájomnej
dohody.

 

Právne služby – vypracovanie kúpnych zmlúv


V prípade, ak klientovi postačí vypracovanie kúpnych zmlúv bez ďalších právnych služieb,
v takomto je obsahom právnych služieb:


- vypracovanie zmlúv o prevod vlastníctva (v prípade potreby aj zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve)
- návrh na vklad
- zamýšľaný návrh na vklad

 

Právne služby – kontrola kúpnych zmlúv


V prípade, ak klient napríklad od realitnej kancelárie obdrží už vypracovanú dokumentáciu
a klientovi postačí len kontrola pripravených zmlúv, v takomto prípade je obsahom právnych
služieb:


- kontrola právneho stavu podľa listu vlastníctva a katastrálnej mapy
- vypracovanie pripomienok k predloženým zmluvám

PRÁVNE ZASTUPOVANIE V JEDNODUCHÝCH VECIACH – UPOMÍNACIE KONANIA – uplatnenie pohľadávok

  • máme klientov, s ktorými sme sa za pomerne dlhý čas spolupráce (napríklad 5 rokov) nikdy osobne nevideli, keďže si svoje pohľadávky zväčša uplatňujú prostredníctvom tzv. skrátených konaní – návrhmi na vydanie platobných rozkazov, resp. momentálne prostredníctvom upomínacích konaní (uplatnenie nároku elektronickými prostriedkami). V takomto prípade nás oslovia s požiadavkou na uplatnenie pohľadávky, zašlú nám potrebné podklady a my ich následne uplatníme prostredníctvom elektronických prostriedkov pred súdom – súdy momentálne rozhodujú o takýchto jednoduchých nárokoch v krátkej lehote (po podaní návrhu súd zašle platobný predpis na úhradu súdneho poplatku po jeho zaplatení pridelí vec sudcovi a následne súd rozhodne v lehote 10 pracovných dní). Ak protistrana proti platobného rozkazu nepodá odpor, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a ak nepríde k dobrovoľnej úhrade, pohľadávku je možné uplatniť si ďalej v exekučnom konaní.

  • vo veci klientov ďalej v prípade potreby zastupujeme v exekučných konaniach.

  • POSKYTUJEME KONZULTÁCIE

    • osobne (poloha v centre mesta, výborná dostupnosť mestskou dopravou ako aj autom – máme pre klientov zabezpečené parkovanie)

    • prostredníctvom skype